تیتراژ سریال پهلوانان نمی میرند

تیتراژ سریال پهلوانان نمی میرند با صدای محمد اصفهانی و ساخته مرحوم استاد بابک بیات.